Historie korfbalclub

De Korfbalclub

Een eerste mislukte poging in de jaren ’70 en hoe er eindelijk in 1980 schot in de zaak kwam.

Hoewel de historie van het korfbal in Lottum officieel pas op 14 december 1980 een aanvang heeft genomen, werd al eerder in Lottum het korfbalspel gespeeld. Dat gebeurde onder meer rond de tweede wereldoorlog, toen sportieve Lottumse meisjes ook al rond de korf dansten. Zoals in Houthuizen, in de wei van Nijssen.

Elders in Limburg was korfbal al vele jaren een officiële sport voor de jongedames. Korfbal was nog niet echt populair in onze dreven, al constateerde de redacteur van de Venlose krant in een artikel op 8 mei 1947 dat de plattelandsmeisjes er op sportief gebied tamelijk bekaaid vanaf kwamen, vergeleken met de jongens. Die konden immers naar hartenlust voetballen, of bijvoorbeeld zwemmen. Voor de meisjes was dat genoegen in die jaren nog niet weggelegd; terwijl de jongens zich uit konden leven in het water van de Maas of in de buitenbaden, mochten de meisjes slechts ‘in besloten kring’ baden. Een openbare zwemgelegenheid was nu eenmaal ‘ongeschikt voor de jongedames’, zo werd fijntjes opgemerkt.


Vooral op het platteland schreed de emancipatie van de vrouw in een wat trager tempo voort dan in de grote stad. En mede daardoor kon het gebeuren dat het korfbalspel pas na de oorlog echt aan populariteit ging winnen.

In de jaren zeventig probeerde de korfbalbond voor de eerste keer ook in Lottum zieltjes te winnen. Die eerste poging liep aanvankelijk op niets uit omdat de animo (te) gering was.

Pas medio 1980 kwam er echt schot in de zaak. Het onvermoeibare streven van de heer Glaap, voorzitter van de kring Noord-Limburg van de Korfbalbond, werd uiteindelijk met succes bekroond

Mede onder impulsen van Wilma van Lipzig werden er zoveel Lottumse meisjes warm gemaakt voor de korfbalsport, dat het eindelijk de moeite loonde om een echte korfbalclub op te richten.

Een speciale demonstratieavond, door het voorlopige bestuur georganiseerd op de velden van sportpark Oud Aast, bracht ook de laatste twijfelaarsters in beweging. Nadat ze met eigen ogen hadden aanschouwd hoe aantrekkelijk het spel kan zijn, bleken er in november 1980 al 48 leden te zijn, die deel konden gaan nemen aan de eerste competitie. De senioren speelden op 14 december 1980 in de sporthal in Reuver hun eerste officiële wedstrijd en Annemie Peeters smaakte het genoegen het eerste officiële punt voor korfbalclub Lottum te scoren.

 • De Oprichting van S.V. Lottum

  De historische avond van 25 juni 1981, toen van de 162 aanwezige leden menigeen met een brok in de keel afscheid nam van R.K.L.V.V. en het glas hief op de toekomst van S.V. Lottum

  Op 25 juni 1981 beleefde sportminnend Lottum een historisch dag. Op een algemene ledenvergadering van R.K.L.V.V. en Korfbalclub Lottum gingen de aanwezige leden akkoord met de officiële oprichting van Sport Vereniging Lottum.

  Daarmee werd op logische wijze een ontwikkeling beklonken die er al enkele jaren aan zat te komen. Van de 230 leden waren er op die historische vergadering van 25 juni liefst 162 aanwezig. Eerder hadden de leden van de voetbalvereniging en korfbalclub al in afzonderlijke vergaderingen het licht op groen gezet voor de fusie. Daarmee was de weg vrij voor de oprichting van S.V. Lottum.

  Vanaf het begin was het voor beide besturen duidelijk dat een op zijn minst heel nauwe samenwerking verplicht was, wilde een goed gebruik van de speelvelden en de kleedgelegenheden door beide afdelingen mogelijk zijn.

  De verdergaande samenwerking in de vorm van een vereniging had voordelen voor de gemeente, onder meer aanleg van speelvelden en uitbreiding van de accommodatie, evenals ten aanzien van de subsidies voor een grote vereniging met een relatief groot aantal junioren. Bovendien heeft een grote vereniging meer inbreng in het sportgebeuren in Lottum. Een werkgroep ging, na toestemming van de ledenvergadering van R.K.L.V.V., in de loop van het seizoen aan de slag met de uitwerking van de plannen om tot een vereniging te komen.


  Het voorstel om R.K.L.V.V. samen met de korfbalclub op te laten gaan in een
  sportvereniging wordt op de vergadering met algemene stemmen aangenomen.
  Vervolgens kwamen de leden van R.K.L.V.V. en Korfbalclub Lottum op 25 juni bijeen in
  clublokaal De Zwaam. Theo Verheggen, als voorzitter van R.K.L.V.V., en Riek Rutten,
  als voorzitster van Korfbalclub Lottum, plaatsen hun handtekening onder de
  volgende verklaring:

  Na de besluiten welke werden genomen tijdens de afzonderlijk gehouden jaarvergaderingen,
  bekrachtigt het bestuur deze besluiten door het ondertekenen door de beide voorzitters van een
  verklaring.


  En toen al die zaken netjes geregeld waren, was het grote moment gekomen. Nu aan de voetbalvereniging een afdeling korfbal verbonden is, kan de naam R.K.L.V.V. niet meer blijven bestaan, zo stelde het nieuwe bestuur. Uit praktische overwegingen werd daarom voorgesteld om te kiezen voor de nieuwe naam: S.V. Lottum.

  Bij algemene stemmen, en bij menigeen met een brok in de keel, werd dat voorstel door de leden aangenomen. Daarmee was R.K.L.V.V. ‘verleden tijd’ en kon S.V. Lottum voortvarend van start gaan. En S.V. Lottum zou, zo besloot de ledenvergadering op die gedenkwaardige avond, de geldende clubkleuren trouw blijven. De leiders van alle teams, zowel voetbal als korfbal, kregen opdracht erop toe te zien dat de leden voortaan altijd in ’t officiële clubtenue zouden opdraven: effen oranje shirt, effen witte broek of rok, effen blauwe kousen. Kortom: S.V. Lottum, oranje boven!